Klachtenprocedure

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de groep kunt u in eerste instantie melden bij de pedagogisch medewerkster. Op Ut Trepke is een klachtenprocedure aanwezig. Mondelinge klachten zullen worden gerapporteerd door degene die de klacht in ontvangst neemt. De leidinggegevende handelt de klacht af en rapporteert bij de directie.

Mocht de klracht niet naar tevredenheid van de indiener worden afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Ut Trepke is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Postbus 90600. 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070-3105310                               Website: www.degeschillencommissie.nl

Aan de Geschillencommissie is tevens verbonden het Klachtenloket Kinderopvang.

Procedure geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhanging worden gemaakt.
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhanging worden gemaakt bij de Geschillencommissie. Website: www.degeschillencommissie.nl
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voorgenoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Seksueel misbruik en ongewenst gedrag
Op Ut Trepke is een protocol aanwezig tegen seksueel misbruik en ongewenst gedrag. Als ouders of personeel een klacht hebben over (of een vermoeden van) ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie kunnen ze, als bovenstaande procedure niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070-3105310. Website: www.degeschillencommissie.nl