Procedure

Het kind kan voor meerdere dagdelen per week worden ingeschreven. Een dag bestaat uit twee dagdelen, te weten de ochtend en de middag. Opvang voor één dagdeel is ook mogelijk.

Plaatsing is mede afhankelijk van de dagdelen waarvoor de ouders opvang vragen. Als die niet overeenkomen met de dagdelen waarop nog plaats is, dan is plaatsing niet mogelijk en kan men op de wachtlijst worden geplaatst.

Bij inschrijving is het daarom van belang dat wordt aangegeven op welke dagen u opvang nodig heeft. In overleg is ook flexibele dagopvang mogelijk.

Aanmelden is mogelijk vanaf 12 maanden voorafgaande aan de plaatsingsdatum na inlevering of toezending van uw aanmeldingsformulier. Een schriftelijke bevestiging en het plaatsingsformulier worden uiterlijk tweeënhalve maand voor de gevraagde plaatsingsdatum toegezonden. De plaatsing is definitief op het moment dat het plaatsingsformulier ondertekend retour is ontvangen en het inschrijfgeld is voldaan. Als het plaatsingsformulier na veertien dagen niet ondertekend retour is ontvangen, kan de plaats aan andere ouders aangeboden worden.

Het kind is ingeschreven na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend plaatsingsformulier. Echter na betaling van de inschrijfkosten á € 12,50 is de inschrijving definitief geworden. Voor het tweede en de daarop volgende kinderen bedraagt het inschrijfgeld € 6,25.

Het is niet mogelijk om het contract tijdelijk te onderbreken, met uitzondering van langdurige zieke van uw kind. Een (tijdelijke) onderbreking van de opvang geldt als beëindiging van het lopende contract. Bij het opnieuw aangaan, van het contract, geldt de procedure als voor een eerste kind.

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande op de in het contract genoemde ingangsdatum en eindigt automatisch zonder dat daarvoor opzegging is vereist, op het moment dat het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt. Indien uw kind niet op zijn 4de verjaardag de opvang verlaat dient u dit een maand van te voren aan ons door te geven middels ons wijzigingsformulier.

Hierna kan een nieuw contract worden afgesloten voor de Buiten Schoolse Opvang (BSO).