Veiligheid

Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie getoetst en eventueel bijgesteld. Tijdens het jaar wordt er een logboek bijgehouden inzake onveilige situaties. Indien nodig wordt hiervoor een plan van aanpak gemaakt en direct uitgevoerd. De brandweer controleert of het gebouw nog in goede staat is en voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen. Het kinderdagverblijf beschikt over brandblusapparatuur en noodverlichting dat jaarlijks wordt geïnspecteerd. Eenmaal per jaar vindt er onderhoud van de brandmeldinstallatie plaats en maandelijks wordt deze getest.

Er zal altijd een pedagogisch medewerkster aanwezig zijn die in het bezit is van Bedrijfs HulpVerlening en Kinder EHBO.
Jaarlijks zal onder leiding van de Bedrijfs Hulp Verleners en de kinderen een brand- vluchtoefening worden gedaan en wordt het ontruimingsplan tijdens de teamvergaderingen besproken en eventueel bijgesteld.