Procedure Peuterspeelzaal

U kunt uw kind voor één ochtend per week inschrijven. Echter uit de praktijk blijkt dat kinderen die twee ochtenden komen sneller wennen. Ook hechten zij zich sneller aan de aanwezige kinderen en pedagogisch medewerkster. Plaatsing is mede afhankelijk van de ochtenden waarvoor de ouders opvang vragen. Als die niet overeenkomen met ochtenden waarop nog plaats is, dan is plaatsing niet mogelijk en kan men op de wachtlijst worden geplaatst.

Bij inschrijving is het daarom van belang dat wordt aangegeven op welke ochtend(en) uw kind de peuterspeelzaal gaat bezoeken. In overleg is flexibele peuterspeelzaal ook mogelijk.

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk via een aanmeldingsformulier welke u met het informatieboekje krijgt toegestuurd of via het aanmeldingsformulier op de website. De plaatsingsovereenkomst wordt na ontvangst van uw aanmeldingsformulier in tweevoud aan u toegezonden. De plaatsing is definitief op het moment dat de plaatsingsovereenkomst ondertekend retour is ontvangen en het inschrijfgeld is voldaan. Als de  plaatsingsovereenkomst binnen veertien dagen niet geretourneerd is kan de plaats aan andere ouders aangeboden worden.

Inschrijven
Uw kind is ingeschreven na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekende plaatsingsovereenkomst. Echter na betaling van de inschrijfkosten á € 12,50 is de inschrijving definitief geworden. Voor het 2e en de daarop volgende kinderen geldt een inschrijfgeld van  € 6,25.

Indien uw kind langdurig ziek is en niet op de peuterspeelzaal kan komen kan hiervan worden afgeweken. Neemt u dan contact met ons op.

Overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande op de in het contract genoemde ingangsdatum en eindigt op het moment dat het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt en naar de basisschool gaat. Bij beëindiging wordt wel het wijzigingsformulier ingevuld waarop u aangeeft per wanneer de opvang eindigt. U krijgt dan van ons een beëindigingsbrief. Eventueel is het ook mogelijk dat uw kind doorstroomt naar de buitenschoolse opvang. Hiervoor dient u zich apart aan te melden via een aanmeldingsformulier De Bonte Bende. U betaald dan geen inschrijfkosten.

Beëindigen
Uw opzegtermijn is één maand na datum opzegging en vangt aan op de datum van ontvangst van de schriftelijk opzegging. Bij ontvangst op de groepen zet de pedagogisch medewerkster met een datumstempel de datum op het ondertekende wijzigingsformulier. Deze datum is dan leidend. Als u per post het wijzigingsformulier opstuurt is de datum dat uw opzegging bij Ut Trepke binnenkomt leidend. Indien u uw wijzigingsformulier digitaal naar ons toestuurt, met handtekening, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Deze datum is dan leidend. U bent zelf verantwoordelijk voor het schriftelijk doorgeven van wijzigingen.

Wijzigingen
Voor het wijzigen van uw contract hanteren wij ook één maand. Bij een wijziging wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als bij een beeindiging. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het schriftelijk doorgeven van wijzigingen. Alle wijzigingen gaan middels ons wijzigingsformulier.