Veiligheid Peuterspeelzaal

Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie getoetst en eventueel bijgesteld. Tijdens het jaar wordt er een logboek bijgehouden inzake onveilige situaties. Indien nodig wordt hiervoor een plan van aanpak gemaakt en direct uitgevoerd. De brandweer controleert of het gebouw nog in goede staat is en voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen. Het kinderdagverblijf beschikt over brandblusapparatuur dat jaarlijks wordt geïnspecteerd. Eenmaal per jaar vindt er onderhoud van de brandmeldinstallatie plaats en maandelijks wordt deze getest.

Er zal altijd een pedagogisch medewerkster, op de locatie, aanwezig zijn die in het bezit is van het certificaat Bedrijfs HulpVerlening en Kinder EHBO.
Jaarlijks zal onder leiding van de Bedrijf Hulp Verleners een brand- vluchtoefening worden gehouden en wordt de ontruiming geevalueerd en het ontruimingsplan tijdens de teamvergaderingen besproken en eventueel bijgesteld.