Klachtenregeling

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de groep kunt u in eerste instantie melden bij de pedagogisch medewerkster. Betreft het een klacht over een pedagogisch medewerkster dan kunt u dit melden bij de eigenaar. Op Ut Trepke is een klachtenregeling aanwezig. Deze kunt u vinden in uw ouderloket. Mondelinge klachten zullen worden gerapporteerd door degene die de klacht in ontvangst neemt. De klachtenfunctionaris/leidinggegevende handelt de klacht zorgvuldig af en rapporteert bij de eigenaar.

Mocht de klracht niet naar tevredenheid van de indiener worden afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Ut Trepke is aangesloten bij de Geschillencommissie, Postbus 90600. 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070-3105310.  Website: www.degeschillencommissie.nl

Aan de Geschillencommissie is tevens verbonden het Klachtenloket Kinderopvang.

Seksueel misbruik en ongewenst gedrag
Op Ut Trepke werken wij met de Meldcode Kindermishandeling. Wanneer een klacht gaat over vermoeden van kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag, dan wordt eerst de Meldcode Kindermishandeling Kinderopvang gevolgd. Heeft dit niet het gewenste resultaat dan kan alsnog via de klachtenregeling en zo nodig via de Geschillencommissie een klacht ingediend worden.
De Geschillencommissie , Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070-3105310. Website: www.degeschillencommissie.nl