Oudercommisie

Oudercommissie (OC)
Ut Trepke heeft per locatie een oudercommissie welke vertegenwoordigt is door ouders uit alle groepen.

Wat is het doel van de OC?
De OC stelt zich als doel de belangen van kinderen en ouders met betrekking tot opvang van kinderen zo goed mogelijk te behartigen en ouders hierin te vertegenwoordigen.

Dit doen we door de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen te representeren. bij de eigenaar en haar te adviseren ten aanzien van het gevoerde beleid op diverse vlakken. Naast het bevorderen van de inspraak van de ouders wil de OC graag meedenken en helpen met het organiseren van allerlei activiteiten.

De OC kan gezien worden als een brug tussen de ouders/verzorgers van de kinderen naar de leiding van Ut Trepke. Het adviesrecht van de oudercomissie is geregeld in de Wet Kinderopvang. De OC geeft op basis van deze wet adviesrecht op de meest essentiele onderdelen van het beleid van de kinderopvangorganisatie. Zij vergaderen enkele keren per jaar waarbij de eigenaar wordt uitgenodigd. De OC kan ook zonder de eigenaar vergaderen. Doel van het overleg is het gezamenlijk bevorderen van de kwaliteit van de opvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige, stimulerende en gezonde omgeving.

Er bestaat adviesrecht op:
- kwaliteit van de kinderopvang in zijn algemeenheid 
- pedagogisch beleidsplan
- risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
- opvoeding
- voedingsaangelegenheden
- openingstijden
- beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten
- vaststelling tarieven
- uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de eigenaar
- informatieverstrekking naar de ouders
- de regeling van klachten, en aanwijzen personen die belast zijn met klachtenbehandeling.

Bovenstaande onderwerpen zijn meer specifiek vastgelegd in de Wet Kinderopvang (artikel 1.50 en 1.60). Daarnaast kan de oudercommissie ook ongevraagd advies geven.

Wat doet de OC nog meer:
- organiseren van ouderavonden
- organiseren van de jaarlijkse speelgoedmarkt voor een goed doel
- moeder- en vaderverwenavonden
- cadeau maken voor de Dag van de Leidsters

Hoe is de OC te bereiken?
U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij de leden van de OC, maar ook met ideeen voor een ouderavond, klachten over de opvang en andere opmerkingen.
De OC is te bereiken onder het emailadres: OC@Ut-Trepke.nl