Procedure BSO

Aanmelden 
Aanmelden is mogelijk via de website of via ons aanmeldingsformulier. Een schriftelijke bevestiging en de plaatsingsovereenkomst wordt hierna naar u toegezonden.
De plaatsing is definitief op het moment dat de plaatsingsovereenkomst ondertekend retour is ontvangen en het inschrijfgeld is voldaan.
Als de  plaatsingsovereenkomst na veertien dagen niet ondertekend retour is ontvangen, kan de plaats aan andere ouders aangeboden worden.

Inschrijven
Het kind is ingeschreven na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekende plaatsingsovereenkomst.
Echter na betaling van de inschrijfkosten á € 12,50 is de inschrijving definitief geworden.
Voor het 2e en de daarop volgende kinderen geldt een inschrijfgeld van € 6,25.
Indien de kinderen doorstromen van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang komt het inschrijfgeld te vervallen.
Het is niet mogelijk om het contract tijdelijk te onderbreken, met uitzondering van langdurige zieke van uw kind. Een (tijdelijke) onderbreking van de opvang geldt als beëindiging van het lopende contract. Bij het opnieuw aangaan, van het contract, geldt de procedure als voor een eerste kind.

Overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande op de in het contract genoemde ingangsdatum, zijnde de 1e of de 16e van de maand, en eindigt automatisch zonder dat daarvoor opzegging is vereist, op het moment dat het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Beëindiging
Vanaf één maand na de in het plaatsingsovereenkomst genoemde ingangsdatum, heeft elk van de partijen het recht deze overeenkomst door schriftelijk opzegging te beëindigen.
Dit kan middels een ondertekend wijzigingsformulier.
Het termijn van opzegging is één maand en vangt aan op de 1e of de 16e van de maand volgend op de ontvangst van de schriftelijke opzegging.
De overeenkomst kan zonder inachtneming van het opzegtermijn beëindigd worden bij overlijden van het kind of in een overmacht situatie. Dit ter beoordeling van Ut Trepke.
Het opzegtermijn is opgenomen in de algemene voorwaarden die worden gehanteerd door het kinderdagverblijf waar ook De Bonte Bende een onderdeel van is.
Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de MO-Groep waar Ut Trepke bij aangesloten is. Aansluitnummer MO-Groep: EMP001.
De algemene voorwaarden liggen ter inzage op Ut Trepke en worden op verzoek toegestuurd.